!!UWAGA!!

Jest to archiwalna wersja strony BIP.

Wszystkie aktualne informację znajdują się na stronie

http://smbip.um.bialystok.pl/

Start Statut Straży Miejskiej
Statut Straży Miejskiej w Białymstoku

STATUT STRAŻY MIEJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Straż Miejska w Białymstoku, zwana dalej Strażą Miejską, działa w formie jednostki budżetowej i jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego Miasta Białegostoku.

§ 2. Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar miasta Białegostoku.

§ 3. Siedziba Straży Miejskiej mieści się w Białymstoku.

§ 4. Straż Miejska używa pieczęci „Straż Miejska w Białymstoku".

Rozdział II
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 5. Składniki majątkowe przekazane do użytkowania przy realizacji ustawowych i regulaminowych zadań Straży Miejskiej stanowią mienie komunalne miasta Białystok.

§ 6.1. Straż Miejska prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka.

§ 8.1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), w innych przepisach oraz w aktach prawa miejscowego.
Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliowści, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

2. Do zadań Straży Miejskiej, poza zadaniami określonymi w ust. 1, należą także czynności i zadania w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności:

 • kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu miasta, a w szczególności budynków komunalnych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obszarów i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego,
 • podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,
 • podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,
 • informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,
 • kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,
 • podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska wykorzystywania miejsc publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego, a w szczególności przeciwdziałanie niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczenia wód,
 • ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów i wraków samochodowych, porzuconych w innych niż drogi miejscach publicznych,
 • egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i w handlu okrężnym,
 • egzekwowanie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie miasta,
 • przeciwdziałanie tworzeniu nielegalnych wysypisk śmieci,
 • koordynowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, działań na rzecz zwierząt bezdomnych,
 • uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe i religijne oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.

§ 9. Straż Miejska jest zobowiązana do:

 • informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,
 • zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy,
 • powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia,
 • zawiadamiania Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży Miejskiej;
 • zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,
 • udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych.

§ 10.1. Zadania, o których mowa w paragrafach 8 i. 9 wykonują pracownicy Straży Miejskiej, zwani dalej "strażnikami".

2. Zadania Straży Miejskiej związane z obsługą administracyjno-gospodarczą i finansową wykonują pracownicy administracyjni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, nie będący strażnikami.

3. Organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej określa regulamin.

§11. Straż Miejska, realizując zadania ustawowe i statutowe:

1. działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Prezydenta Miasta Białegostoku i Komendanta Straży Miejskiej;

2. współpracuje z:

 • Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta Miasta Białegostoku z Komendantem Miejskim Policji,
 • służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej.

§ 12.1. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej Prezydent Miasta Białegostoku, na wniosek Komendanta Głównego Policji może, na czas określony, zarządzić użycie Straży Miejskiej do wspólnych działań z Policją.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa podlaskiego lub miasta Białegostoku, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 występują odpowiednio Komendant Wojewódzki lub Miejski Policji.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:

 • w zakresie wykonawczym - Prezydent Miasta Białegostoku
 • w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji, za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

§ 14. Dokonywanie zmian w statucie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania przez Radę Miejską Białegostoku.