Programy profilaktyczne

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018

I. ZADANIA
Straż Miejska wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie
z Ustawą o strażach gminnych z dn. 29 sierpnie 1997 roku, art. 11 ust.1 pkt.8, zadaniem Straży Miejskiej jest :
- „informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.”

II. CELE
Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Białymstoku mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.
Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanych przez Straż są:
- przekazanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń
- przekazanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa
- uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania
-ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.

III. ODBIORCY
Programy przygotowane przez Straż Miejską w Białymstoku adresowane są do dzieci
i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców:

1. „EKO – PRZEDSZKOLAK” – grupy przedszkolne 4 latki,

2. „BEZPIECZNY KAŻDEGO DNIA” - grupy przedszkolne 4, 5 latki,

3. AUTOCHODZIK, CZYLI „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” – program prowadzony z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Autochodzik” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,
4. „ZWIERZĘTA W MIEŚCIE” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

5. „ZANIM POPROSISZ RODZICÓW” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

6. „WIEM JAK ZACHOWAĆ SIĘ W NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH” - grupy przedszkolne 6 latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawowych,

7. „ROLA I ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ” - grupy przedszkolne 5, 6 latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawnych,

8. „UWAGA NA OBCYCH” – grupy przedszkolne 5, 6 latki oraz uczniowie klas „0”
i klas I –III szkół podstawowych,

9. „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE” – uczniowie klas I szkół podstawowych,

10. „BEZPIECZNE SPOTKANIA” - uczniowie klas I szkół podstawowych,

11. „WIEM, JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO” - uczniowie klas IV szkół podstawowych,

12. „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH” - uczniowie klas VI szkól podstawowych,

13. „UZALEŻNIENIA – „NIKOTYNA – LEGALNY NARKOTYK” - uczniowie klas VII szkól podstawowych,

14. „UZALEŻNIENIA – „ALKOHOL – POMYŚL ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO” - uczniowie klas VII szkól podstawowych,

15. „NAJWAŻNIEJSZY I KROK” - uczniowie klas II szkół gimnazjalnych.

IV. ZAKRES PROGRAMOWY I TEMATYCZNY
Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:
- wiek odbiorców poszczególnych programów;
- stopień rozwoju emocjonalnego;
- stopień rozwoju poznawczego;
- poziom wiedzy odbiorców.
1. „Eko – Przedszkolak” – celem zajęć jest budzenie i kształtowanie świadomych postaw ekologicznych najmłodszego pokolenia naszego miasta; przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestnictwa w ochronie środowiska; uświadomienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka, wykształcenie nawyku dbania o czystość i porządek otoczenia. Pogadanka, opowiadanie, zabawa.

2. „Bezpieczny każdego dnia” – celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych
z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia zagrożenia;
utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się; zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych. Pogadanka, plansze edukacyjne, zabawa.

3. Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” - „Autochodzik” skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się po drodze w charakterze pieszego, oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg. Pogadanka, zabawa z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego Autochodzik.

4. „Zwierzęta w mieście” - celem zajęć jest przedstawienie dzieciom różnych gatunków dzikich zwierząt, które coraz częściej możemy spotkać w mieście, omówienie rodzajów zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz sposobów uniknięcie niebezpieczeństwa a także ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

5. „Zanim poprosisz rodziców” - celem jest uświadomienie dzieciom, że pies, to nie zabawka, a posiadanie zwierzęcia w domu to nie tylko przyjemności ale przede wszystkim obowiązki; przekazanie podstawowych zasad postępowania z własnym psem; co należy zrobić, aby pies był posłuszny – pies wychowany, to pies bezpieczny. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

6. „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” – celem zajęć jest poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń – pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się w centrum handlowym, zaczepienie przez osobę obcą w parku; uświadomienie dzieciom konsekwencji wynikających z niewłaściwych zachowań; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych. Pogadanka, gra sytuacyjna, zabawa.

7. „Rola i zadania Straży Miejskiej” - celem zajęć jest zaprezentowanie straży jako umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny; zapoznanie z pracą Strażnika Miejskiego; przedstawienie munduru służbowego; zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej. Pogadanka, pokaz elementów umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego.

8. „Uwaga na obcych” – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony osób nieznajomych mogą być narażone; w jaki sposób można rozpoznać kto jest niebezpieczny; ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spotkania z nieznajomym - jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji; przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo. Pogadanka, prezentacja multimedialna, opowiadanie, film.

9. „Bezpieczeństwo na drodze” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; utrwalenie poprzez zabawę i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię. Pogadanka, zabawa, prezentacja filmu.

10. „Bezpieczne spotkania” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone ze strony psów, w jaki sposób takich zagrożeń uniknąć, jak postępować z psem, aby spotkanie ze zwierzęciem było bezpieczne,
a także zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z posiadania psa. Pogadanka, prezentacja multimedialna, pokaz umiejętności psa służbowego Straży Miejskiej.


11. „Wiem, jak chronić środowisko” – celem zajęć jest kształtowanie świadomości
i postawy ekologicznej oraz uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska; uświadomienie zagrożeń wynikających z braku dbałości o środowisko jak też niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze strony człowieka; kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody; wykształcenie nawyku dbania o czystość i porządek otoczenia. Pogadanka, prezentacja filmu.

12. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”- celem zajęć jest uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia, a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich; kreowanie wśród młodzieży zachowań asertywnych. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

13. „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” – poruszenie problemu palenia papierosów przez nieletnich; próba określenia motywów skłaniających młodych ludzi do palenia; przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu, zaprezentowanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły. Pogadanka, prezentacja filmu.

14. „Uzależnienia – alkohol i narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” – poruszenie problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw. „miękkie” narkotyki; poruszenie tematu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę. Pogadanka, prezentacja filmu oraz alkogogle.

15. „Najważniejszy I krok” - celem jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.
Dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy (zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku), zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych. Pogadanka, ćwiczenia praktyczne na fantomie.

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą również cykliczne bloki tematyczne związane z problematyką podejmowaną w szkołach
w zależności od cyklu roku szkolnego:

„BEZPIECZNE FERIE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw; uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

„BEZPIECZNE WAKACJE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw; uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie wakacji
i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji.

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – od 2015r. Straż Miejska przystąpiła do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jako koordynator. Celem tych spotkań jest przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie słownictwa, jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach.

V. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą także zajęcia w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO.
Odbiorcami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – IV szkół podstawowych.
Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu drogowym.
Do realizacji programu w zakresie wychowania komunikacyjnego wykorzystywane jest MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO. Dzieci w praktyce, poprzez zabawę
i ćwiczenia nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze. Jest to również doskonałe przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową.

 Warunkiem udostępnienia miasteczka jest przygotowanie przez zainteresowanych współpracą podmiotów odpowiedniej utwardzonej, równej nawierzchni o pow. co najmniej 120m². Zajęcia takie należy zaplanować przynajmniej na 2 dni, przy czym podmiot musi zapewnić zabezpieczenie i przechowanie miasteczka.

VI. REALIZATORZY PROGRAMÓW
Poszczególne programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych
w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.
Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z ramienia Straży Miejskiej są umundurowanymi
i przeszkolonymi strażnikami. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy w Straży Miejskiej oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.

VII. ZGŁOSZENIA
• Dyrektor szkoły lub przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą
w zakresie w/w oferty.
• Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:
Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
lub fax: 085 869 67 50


• W ramach realizowanego programu, strażnik wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę
i przebieg spotkania.

• Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską
w Białymstoku udziela:


Marta Kopciewska
Agnieszka Kozioł
tel. 85 869 68 27
600 800 986
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Programy profilaktyczne (2)

 

 

 

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016

I.    ZADANIA
Straż Miejska wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych z dn. 29 sierpnie 1997 roku, art. 11 ust.1 pkt.8, zadaniem Straży Miejskiej jest :
- „informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.”

II.    CELE
Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Białymstoku mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.
Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanych przez Straż są:
- przekazanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń
- przekazanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa
- uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania
- ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.

III.    ODBIORCY
Programy przygotowane przez Straż Miejską w Białymstoku adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców:
•    Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” – program prowadzony z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Autochodzik”
- grupy przedszkolne 4, 5 - latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawowych
•    - „Bezpieczeństwo na drodze”

– uczniowie klas I szkół podstawowych;

•    - „Uwaga na obcych”
– grupy przedszkolne 5 -latki oraz uczniowie klas „0” i klas I –III;
•    - „Rola i zadania straży Miejskiej”
- grupy przedszkolne 5 -latki oraz uczniowie klas „0” i klas I ;
•    - „Odpowiedzialność prawna nieletnich „
- uczniowie klas VI szkól podstawowych;
•    - Uzależnienia – „Nikotyna – legalny narkotyk”
- uczniowie klas I szkól gimnazjalnych;
•    - Uzależnienia – „Alkohol – pomyśl zanim będzie za późno”
- uczniowie klas I szkól gimnazjalnych;
IV.    ZAKRES PROGRAMOWY I TEMATYCZNY
Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:

  •  wiek odbiorców poszczególnych programów;
  •  stopień rozwoju emocjonalnego;
  •  stopień rozwoju poznawczego;
  •  poziom wiedzy odbiorców

1.    Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” - „Autochodzik” skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się po drodze w charakterze pieszego, jak i użytkownika roweru oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg poprzez praktyczne wyćwiczenie zachowań przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego o nazwie Autochodzik.
Działania profilaktyczne z wykorzystaniem Autochodzika mają na celu rozwój uwagi, spostrzegawczości i umiejętności obserwacji; rozwijanie umiejętności przewidywania i podejmowania właściwych decyzji na drodze; wyposażenie dzieci w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących niebezpieczeństw i ich przyczyn; kształtowanie postaw i nawyków właściwego zachowania się na drodze, przystankach, w pojazdach; kształtowanie postaw życzliwości, uczynności, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. Praktyczne zajęcia przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego „Autochodzik”.
2.     „ Bezpieczeństwo na drodze” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; utrwalenie poprzez zabawę i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię. Pogadanka, zabawa, prezentacja filmu.

3.    „Uwaga na obcych” – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony osób nieznajomych mogą być narażone; w jaki sposób można rozpoznać kto jest niebezpieczny; ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spotkania z nieznajomym - jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji; przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo.
 Pogadanka, prezentacja multimedialna, opowiadanie, prezentacja filmu.

4.    „Rola i zadania Straży Miejskiej” - celem zajęć jest zaprezentowanie straży jako umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny; zapoznanie z pracą Strażnika Miejskiego; przedstawienie munduru służbowego; zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej.

5.    „Odpowiedzialność prawna nieletnich”- celem zajęć jest uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia, a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich; kreowanie wśród młodzieży zachowań asertywnych.
Prezentacja multimedialna.
6.    „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” – poruszenie problemu palenia papierosów przez nieletnich; próba określenia motywów skłaniających młodych ludzi do palenia; przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu, zaprezentowanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły.
Prezentacja filmu.

7.    „Uzależnienia – alkohol i narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” – poruszenie problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw. „miękkie” narkotyki; poruszenie tematu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę.
Prezentacja filmu oraz alkogogle.

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą również cykliczne bloki tematyczne związane z problematyką podejmowaną w szkołach w zależności od cyklu roku szkolnego:
1.    „Bezpieczna droga do szkoły”- przypomnienie wraz z początkiem roku szkolnego podstawowych zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem wieku uczniów.
2.     „Bezpieczne ferie” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw; uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
3.    „Bezpieczne wakacje” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw; uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie wakacji i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji.
4.    „Cała Polska czyta dzieciom” – od lipca 2015r. Straż Miejska przystąpiła do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jako koordynator.


V.    WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą także zajęcia w zakresie wychowania komunikacyjnego.
Odbiorcami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – IV szkół podstawowych.
Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu drogowym.
Do realizacji programu w zakresie wychowania komunikacyjnego wykorzystywane jest mobilne miasteczko ruchu drogowego. Dzieci w praktyce, poprzez zabawę i ćwiczenia nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze. Jest to również doskonałe przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową.

Warunkiem udostępnienia miasteczka jest przygotowanie przez zainteresowanych współpracą podmiotów odpowiedniej utwardzonej, równej nawierzchni o pow. co najmniej 120m². Zajęcia takie należy zaplanować przynajmniej na 2 dni, przy czym podmiot musi zapewnić zabezpieczenie i przechowanie miasteczka.

VI.     REALIZATORZY PROGRAMÓW
 Poszczególne programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.
 Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z ramienia Straży Miejskiej są umundurowanymi i przeszkolonymi strażnikami. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy w Straży Miejskiej oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.
VIII. ZGŁOSZENIA
•    Dyrektor szkoły lub przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą w zakresie w/w oferty.
•    Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:

Straż Miejska w Białymstoku
Ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
lub fax: 085 869 67 50


•    W ramach realizowanego programu, strażnik wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę i przebieg spotkania.

•    Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Białymstoku udziela:


Joanna Szerenos-Pawilcz
Marta Kopciewska
tel. 85 869 68 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Podkategorie