Programy profilaktyczne

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018

I. ZADANIA
Straż Miejska wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie
z Ustawą o strażach gminnych z dn. 29 sierpnie 1997 roku, art. 11 ust.1 pkt.8, zadaniem Straży Miejskiej jest :
- „informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.”

II. CELE
Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Białymstoku mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.
Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanych przez Straż są:
- przekazanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń
- przekazanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa
- uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania
-ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.

III. ODBIORCY
Programy przygotowane przez Straż Miejską w Białymstoku adresowane są do dzieci
i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców:

1. „EKO – PRZEDSZKOLAK” – grupy przedszkolne 4 latki,

2. „BEZPIECZNY KAŻDEGO DNIA” - grupy przedszkolne 4, 5 latki,

3. AUTOCHODZIK, CZYLI „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” – program prowadzony z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Autochodzik” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,
4. „ZWIERZĘTA W MIEŚCIE” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

5. „ZANIM POPROSISZ RODZICÓW” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

6. „WIEM JAK ZACHOWAĆ SIĘ W NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH” - grupy przedszkolne 6 latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawowych,

7. „ROLA I ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ” - grupy przedszkolne 5, 6 latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawnych,

8. „UWAGA NA OBCYCH” – grupy przedszkolne 5, 6 latki oraz uczniowie klas „0”
i klas I –III szkół podstawowych,

9. „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE” – uczniowie klas I szkół podstawowych,

10. „BEZPIECZNE SPOTKANIA” - uczniowie klas I szkół podstawowych,

11. „WIEM, JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO” - uczniowie klas IV szkół podstawowych,

12. „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH” - uczniowie klas VI szkól podstawowych,

13. „UZALEŻNIENIA – „NIKOTYNA – LEGALNY NARKOTYK” - uczniowie klas VII szkól podstawowych,

14. „UZALEŻNIENIA – „ALKOHOL – POMYŚL ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO” - uczniowie klas VII szkól podstawowych,

15. „NAJWAŻNIEJSZY I KROK” - uczniowie klas II szkół gimnazjalnych.

IV. ZAKRES PROGRAMOWY I TEMATYCZNY
Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:
- wiek odbiorców poszczególnych programów;
- stopień rozwoju emocjonalnego;
- stopień rozwoju poznawczego;
- poziom wiedzy odbiorców.
1. „Eko – Przedszkolak” – celem zajęć jest budzenie i kształtowanie świadomych postaw ekologicznych najmłodszego pokolenia naszego miasta; przygotowanie dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestnictwa w ochronie środowiska; uświadomienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka, wykształcenie nawyku dbania o czystość i porządek otoczenia. Pogadanka, opowiadanie, zabawa.

2. „Bezpieczny każdego dnia” – celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych
z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia zagrożenia;
utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się; zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych. Pogadanka, plansze edukacyjne, zabawa.

3. Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” - „Autochodzik” skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się po drodze w charakterze pieszego, oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg. Pogadanka, zabawa z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego Autochodzik.

4. „Zwierzęta w mieście” - celem zajęć jest przedstawienie dzieciom różnych gatunków dzikich zwierząt, które coraz częściej możemy spotkać w mieście, omówienie rodzajów zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz sposobów uniknięcie niebezpieczeństwa a także ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

5. „Zanim poprosisz rodziców” - celem jest uświadomienie dzieciom, że pies, to nie zabawka, a posiadanie zwierzęcia w domu to nie tylko przyjemności ale przede wszystkim obowiązki; przekazanie podstawowych zasad postępowania z własnym psem; co należy zrobić, aby pies był posłuszny – pies wychowany, to pies bezpieczny. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

6. „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” – celem zajęć jest poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń – pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się w centrum handlowym, zaczepienie przez osobę obcą w parku; uświadomienie dzieciom konsekwencji wynikających z niewłaściwych zachowań; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych. Pogadanka, gra sytuacyjna, zabawa.

7. „Rola i zadania Straży Miejskiej” - celem zajęć jest zaprezentowanie straży jako umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny; zapoznanie z pracą Strażnika Miejskiego; przedstawienie munduru służbowego; zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej. Pogadanka, pokaz elementów umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego.

8. „Uwaga na obcych” – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony osób nieznajomych mogą być narażone; w jaki sposób można rozpoznać kto jest niebezpieczny; ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spotkania z nieznajomym - jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji; przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo. Pogadanka, prezentacja multimedialna, opowiadanie, film.

9. „Bezpieczeństwo na drodze” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; utrwalenie poprzez zabawę i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię. Pogadanka, zabawa, prezentacja filmu.

10. „Bezpieczne spotkania” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone ze strony psów, w jaki sposób takich zagrożeń uniknąć, jak postępować z psem, aby spotkanie ze zwierzęciem było bezpieczne,
a także zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z posiadania psa. Pogadanka, prezentacja multimedialna, pokaz umiejętności psa służbowego Straży Miejskiej.


11. „Wiem, jak chronić środowisko” – celem zajęć jest kształtowanie świadomości
i postawy ekologicznej oraz uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska; uświadomienie zagrożeń wynikających z braku dbałości o środowisko jak też niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze strony człowieka; kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody; wykształcenie nawyku dbania o czystość i porządek otoczenia. Pogadanka, prezentacja filmu.

12. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”- celem zajęć jest uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia, a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich; kreowanie wśród młodzieży zachowań asertywnych. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

13. „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” – poruszenie problemu palenia papierosów przez nieletnich; próba określenia motywów skłaniających młodych ludzi do palenia; przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu, zaprezentowanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły. Pogadanka, prezentacja filmu.

14. „Uzależnienia – alkohol i narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” – poruszenie problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw. „miękkie” narkotyki; poruszenie tematu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę. Pogadanka, prezentacja filmu oraz alkogogle.

15. „Najważniejszy I krok” - celem jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.
Dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy (zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku), zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych. Pogadanka, ćwiczenia praktyczne na fantomie.

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą również cykliczne bloki tematyczne związane z problematyką podejmowaną w szkołach
w zależności od cyklu roku szkolnego:

„BEZPIECZNE FERIE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw; uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

„BEZPIECZNE WAKACJE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw; uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie wakacji
i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji.

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – od 2015r. Straż Miejska przystąpiła do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jako koordynator. Celem tych spotkań jest przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie słownictwa, jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach.

V. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą także zajęcia w zakresie WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO.
Odbiorcami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – IV szkół podstawowych.
Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu drogowym.
Do realizacji programu w zakresie wychowania komunikacyjnego wykorzystywane jest MOBILNE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO. Dzieci w praktyce, poprzez zabawę
i ćwiczenia nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze. Jest to również doskonałe przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową.

 Warunkiem udostępnienia miasteczka jest przygotowanie przez zainteresowanych współpracą podmiotów odpowiedniej utwardzonej, równej nawierzchni o pow. co najmniej 120m². Zajęcia takie należy zaplanować przynajmniej na 2 dni, przy czym podmiot musi zapewnić zabezpieczenie i przechowanie miasteczka.

VI. REALIZATORZY PROGRAMÓW
Poszczególne programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych
w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.
Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z ramienia Straży Miejskiej są umundurowanymi
i przeszkolonymi strażnikami. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy w Straży Miejskiej oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.

VII. ZGŁOSZENIA
• Dyrektor szkoły lub przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą
w zakresie w/w oferty.
• Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:
Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
lub fax: 085 869 67 50


• W ramach realizowanego programu, strażnik wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę
i przebieg spotkania.

• Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską
w Białymstoku udziela:


Marta Kopciewska
Agnieszka Kozioł
tel. 85 869 68 27
600 800 986
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.