Profilaktyka

ZADANIA

Straż Miejska wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie
z Ustawą o strażach gminnych z dn. 29 sierpnie 1997 roku, art. 11 ust.1 pkt.8, zadaniem Straży Miejskiej jest:
• „informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.”

CELE

Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Białymstoku mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.
Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanych przez straż są:
• przekazanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci
i młodzieży oraz wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń,
• przekazanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
• uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania,
• ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci
i młodzieży zachowań asertywnych.

REALIZATORZY PROGRAMÓW
Poszczególne programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.
Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z ramienia Straży Miejskiej są umundurowanymi i przeszkolonymi strażnikami. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy w Straży Miejskiej oraz
w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.

Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Białymstoku udzielają:

Marta Rybnik
Krzysztof Tyszka
Jarosław Gesinowski

tel. 85 869 68 27, kom. 600 800 986
e-mail: profilaktykasm@um.bialystok.pl

Udostępnij: