Profilaktyka

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku  na rok szkolny 2019/2020

 

 

 1. ZADANIA

Straż Miejska wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie
z Ustawą o strażach gminnych z dn. 29 sierpnie 1997 roku, art. 11 ust.1 pkt.8, zadaniem Straży Miejskiej jest :

–  „informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,  a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.”

 1. CELE

Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Białymstoku mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.

Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanych przez Straż  są:

– przekazanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz  wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń

– przekazanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa

– uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania

-ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.

 • ODBIORCY

Programy przygotowane przez Straż Miejską w Białymstoku adresowane są  do dzieci
i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców:

 1. „BEZPIECZNY KAŻDEGO DNIA”grupy przedszkolne 4, 5 latki,
 2. AUTOCHODZIK, CZYLI „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” – program prowadzony z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Autochodzik” – grupy przedszkolne 5, 6  latki,
 3. „ZWIERZĘTA W MIEŚCIE” – grupy przedszkolne 5, 6 latki,
 4. „BEZPIECZNE SPOTKANIA” – grupy przedszkolne 5, 6 latki,
 5. „WIEM JAK ZACHOWAĆ SIĘ W NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH”grupy przedszkolne 6  latki oraz uczniowie klas „0” i  I szkół podstawowych,
 6. „ROLA I ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ” – grupy przedszkolne 5, 6  latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawnych,
 7. „UWAGA NA OBCYCH” – grupy przedszkolne  5, 6  latki oraz uczniowie klas „0”
  i klas I – III szkół podstawowych,
 8. „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”uczniowie klas I szkół podstawowych,
 9. „UCZYMY SIĘ ŻYĆ BEZ PRZEMOCY” uczniowie klasa V  szkół podstawowych,
 10. „ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH”uczniowie klas VI szkól podstawowych,
 11. „UZALEŻNIENIA – „NIKOTYNA – LEGALNY NARKOTYK” –  uczniowie klas VII szkól podstawowych,
 12. „UZALEŻNIENIA – „ALKOHOL – POMYŚL ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”uczniowie klas VII szkól podstawowych,
 13. „DOPALACZE – CZY WARTO?” uczniowie klas VIII szkół podstawowych,
 14. „NAJWAŻNIEJSZY I KROK”uczniowie klas VIII szkół podstawowych.
 15. ZAKRES PROGRAMOWY I TEMATYCZNY

Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:
– wiek odbiorców poszczególnych programów;
– stopień  rozwoju emocjonalnego;
– stopień rozwoju poznawczego;
– poziom wiedzy odbiorców.

 

 1. „Bezpieczny każdego dnia” – celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych
  z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia zagrożenia;
  utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się; zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych. Pogadanka, plansze edukacyjne, zabawa.

 

 1. Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” – „Autochodzik” skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego i dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się  po drodze w charakterze pieszego, oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg. Pogadanka, zabawa  z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego

 

 1. „Zwierzęta w mieście”celem zajęć jest przedstawienie dzieciom różnych gatunków dzikich zwierząt, które coraz częściej możemy spotkać w mieście, omówienie rodzajów zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz sposobów uniknięcie niebezpieczeństwa a także ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

 

 1. „Bezpieczne spotkania” – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone ze strony psów, w jaki sposób takich zagrożeń uniknąć, jak postępować z psem, aby spotkanie ze zwierzęciem było bezpieczne,
  a także zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z posiadania psa. Pogadanka, prezentacja multimedialna, pokaz umiejętności psa służbowego Straży Miejskiej.
 1. „Wiem jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach” celem zajęć jest poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń – pożar w domu, wypadek na ulicy, zgubienie się w centrum handlowym, zaczepienie przez osobę obcą w parku; uświadomienie dzieciom konsekwencji wynikających z niewłaściwych zachowań; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych. Pogadanka, gra sytuacyjna, zabawa.

 

 1. „Rola i zadania Straży Miejskiej” celem zajęć jest zaprezentowanie straży jako umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny; zapoznanie z pracą Strażnika Miejskiego; przedstawienie munduru służbowego; zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej. Pogadanka, pokaz elementów umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego.

 

 1. „Uwaga na obcych” celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony osób nieznajomych mogą być narażone; w jaki sposób można rozpoznać kto jest niebezpieczny; ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spotkania z nieznajomym –  jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji;  przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo. Pogadanka, prezentacja multimedialna, opowiadanie, film.

 

 1. „Bezpieczeństwo na drodze”   celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; utrwalenie poprzez zabawę i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię.  Pogadanka, zabawa, prezentacja filmu.

 

 1. „Uczymy się żyć bez przemocy” – podczas zajęć przedstawione zostaną informacje na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni. Uczniowie zostaną uświadomieni, co do zagrożeń i konsekwencji płynących
  z niewłaściwego korzystania z technik informacyjnych. Zapoznają się z formami
  i sposobami ochrony przed przemocą. Pogadanka, prezentacja multimedialna, praca
  w grupach.

 

 1. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”– celem zajęć jest uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia, a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich; kreowanie wśród młodzieży zachowań asertywnych. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

 

 1. „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” – poruszenie problemu palenia papierosów przez nieletnich; próba określenia motywów skłaniających młodych ludzi do palenia; przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu, zaprezentowanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły. Pogadanka, prezentacja filmu.

 

 1. „Uzależnienia – alkohol, pomyśl zanim będzie za późno” – poruszenie problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw. „miękkie” narkotyki; poruszenie tematu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę. Pogadanka, prezentacja filmu oraz alkogogle.

 

 1. „Dopalacze – czy warto?” – celem zajęć jest dostarczenie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem dopalaczy, wzmocnienie zachowań asertywnych. Pogadanka, film, prezentacja multimedialna.
 1. Najważniejszy I krok”celem jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.
  Dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy (zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku), zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych. Pogadanka, ćwiczenia praktyczne na fantomie.

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą również cykliczne bloki tematyczne związane z problematyką podejmowaną w szkołach
w zależności  od cyklu roku szkolnego:

 „BEZPIECZNE FERIE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw; uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

„BEZPIECZNE WAKACJE” zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw; uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie wakacji
i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji.

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – od  2015 r. Straż Miejska przystąpiła do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jako koordynator. Celem tych spotkań  jest przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie słownictwa, jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach.

 1. REALIZATORZY PROGRAMÓW

Poszczególne programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych
w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z ramienia Straży Miejskiej są umundurowanymi
i przeszkolonymi strażnikami. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy      w Straży Miejskiej oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.

VII.  ZGŁOSZENIA

 • Dyrektor szkoły lub przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą
  w zakresie w/w oferty.
 • Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:

Straż Miejska w Białymstoku

 1. Składowa 11, 15-399 Białystok

lub fax: 085 869 67 50

 

 • W ramach realizowanego programu, strażnik wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę
  i przebieg spotkania.
 • Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską
  w Białymstoku udziela:

Marta Rybnik

Agnieszka Kozioł

tel. 85 869 68 27

600 800 986

e-mail:

mkopciewska@um.bialystok.pl

akoziol@um.bialystok.pl

Udostępnij: